امروز: 03/03/30
معرفی مدیر عامل- معاونین و مدیران
مدیر عامل
جناب آقای علی طلایی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ایمیل: A.Talaee@nsoib.ir

هیئت مدیره
جناب آقای سجاد سیفلو
رئیس هیئت مدیره
ایمیل: S.Seyflu@nsoib.ir 

 
 جناب آقای احمد روحی
نائب رئیس هیئت مدیره 
ایمیل: A.Rouhi@nsoib.ir
 
جناب آقای علی طلایی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ایمیل: A.Talaee@nsoib.ir 
  


معاونین و مدیران
 
 
 جناب آقای فرهاد لاوی
معاون بازاریابی و فروش 
ایمیل: F.Lovei@nsoib.ir