امروز: 03/03/30
ترکیب سهامداران

     رديف

                 نام و نام خانوادگي

           تعداد سهام

درصدسهام

سمت

1

آقاي سجاد سیفلو


 

1

%0/0002

رئیس هیئت مدیره

2

شرکت مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا به نمايندگي آقای احمد روحی

499998


%99/9996

نایب رئیس هیئت مدیره 

3

آقای علی طلایی

1


%0/0002

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

 جمع سهام

500000

%100