امروز: 00/05/12
معرفی هیئت مدیره و مدیران
مدیر عامل
داود مقدم
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
ایمیل: Moghadam.d@nsoib.ir
قائم مقام مدیر عامل 
دکتر مهدی سامری
عضو و رئیس هیئت مدیره
 تلفن:          
ایمیل:         

مهدی کرمی 
قائم مقام مدیر عامل در امور فنی
تلفن: 42963521           
ایمیل: Karami.m@nsoib.ir


حسن جلینی
عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل
 در امور توسعه بازار
     تلفن: 42963223           
ایمیل: Joleini.h@nsoib.ir


مدیران
فرزاد احمدی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن: 42963157
ایمیل: Ahmadi.farzad@nsoib.ir
 دکتر مرتضی بهشتی
 مدیر امور حقوقی
تلفن: 42963225
 
ایمیل: Beheshti.dr@nsoib.ir

 مهندس پدرام اللهوردی زاده
مدیر فناوری اطلاعات
تلفن: 42963500 
ایمیل: Allahverdizadeh@nsoib.ir 
 
 

 علی مسعودی نیا
مدیر بیمه های اتومبیل
تلفن: 42963550  
ایمیل: Msoudinia.a@nsoib.irمدیر بازاریابی
تلفن: 42963226   
ایمیل: 
  محمد رحیمی
مدیر بیمه های اموال
تلفن: 42963525
 
ایمیل: Rahimi.m@nsoib.ir
 مهندس سید مسعود میرجعفری
مدیر طرح و برنامه   
تلفن: 42963420 
ایمیل:  Mirjafari.m@nsoib.ir 
 

افروز حاجی علی اکبر مقدم
مدیر امور مالی
تلفن: 42963440 
ایمیل: Moghadam.a@nsoib.ir

 واهه یقیازاریان
مدیر بیمه های اشخاص
تلفن: 42963524 
ایمیل: Vaahe@nsoib.ir
   

سرپرست مدیریت امور شعب   
تلفن: 42963226    
ایمیل: 

 
 
رئیس حراست   
تلفن: 42963244    
ایمیل: