امروز: 00/10/29
معرفی مدیر عامل- معاونین و مدیران
مدیر عامل
جناب آقای دکتر محمدعلی محرمی
سرپرست مدیرعاملی
ایمیل: Moharami.m@nsoib.ir
معاونین مدیر عامل 
 
  جناب آقای مهندس نیما لطفی
مشاور مدیر عامل در امور فنی و بازاریابی
تلفن: --------
ایمیل: --------

 
جناب آقای مهندس فرهاد لاوی
معاونت بازاریابی و فروش و امور شعب
 تلفن: ----      
ایمیل:------   


 
جناب آقای مهندس محمدرضا پورباقر
مدیریت فناوری اطلاعات
     تلفن: ------
ایمیل: --

 
جناب آقای مهندس علی عطار
معاونت امور فنی
     تلفن: --------
ایمیل: ---

مدیران
 
 
جناب آقای مهندس ایمان ایزدی مقدم
مدیر روابط عمومی و تبلیغات
تلفن: ------------ 
ایمیل: --------------
 
--------
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن:-------------
ایمیل: ------------- 

 
----------------
مدیر امور مالی
تلفن: ------------ 
ایمیل: --------------