امروز: 99/04/16
معرفی مدیران
مدیر عامل
داود مقدم
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
قائم مقام مدیر عامل در امور فنی
مهدی کرمی 
قائم مقام مدیر عامل در امور فنی
مدیران 
 فرزاد احمدی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

دکتر مرتضی بهشتی
 مدیر امور حقوقی

پدرام اللهوردی زاده
مدیر فناوری اطلاعات

  عمادالدین صالحی نژاد
مدیر بیمه های اتومبیل


 واهه یقیازاریان
مدیر بیمه های اشخاص

محمد رحیمی
مدیر بیمه های اموال

 علی انصاریان
مدیر بازاریابی و فروش

 سید مسعود میرجعفری
مدیر امور شعب

افروز حاجی علی اکبر مقدم
مدیر امور مالی


مدیر طرح و برنامه