امروز: 99/07/09
ترکیب سهامداران

     رديف

                 نام و نام خانوادگي

           تعداد سهام

درصدسهام

سمت

1

شرکت مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا به نمايندگي آقای حسن جلینی

9998

98%

عضو هیئت مدیره

2

آقاي سيد رضا نداف

1

1%


رئیس هیئت مدیره

3

آقاي داود مقدم

1

1%


عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

 جمع سهام

10000

100%